– ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි. 

– බෞද්ධයෙකි. 

– පරිසරවේදියෙකි. 

රාහුලයෙක් සහ  මාර/මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යයෙකි. 

මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ විභව ප්‍රශ්න පත්‍ර බැංකුවේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධක වරයෙකි. 

 click here- dushan's facebook ...106415-3d-glossy-orange-orb-icon-social-media-logos-twitter-logo-square


දුෂාන්ට පණිවිඩයක් යවන්න