දුෂාන් මධුක


– ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි. 

– බෞද්ධයෙකි. 

රාහුලයෙක් සහ  මාර/මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ මහා විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යයෙකි. 

විභව ප්‍රශ්න පත්‍ර බැංකුවේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධක වරයෙකි.

සොබා දියණි පරිසර සංවිධානයේ ප්‍රාරම්බකයා ය.

– ‘Google Translate Community‘​හි සාමාජිකයෙකි.

 click here- dushan's facebook ...106415-3d-glossy-orange-orb-icon-social-media-logos-twitter-logo-square


දුෂාන්ට පණිවිඩයක් යවන්න