දුෂාන් මධුක


〉 ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි. 

〉 බෞද්ධයෙකි. 

රාහුලයෙක් සහ  මාර / මාළිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ මහා විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යයෙකි.

පරිසරවේදියෙකි.

වෙබ් නිර්මාණකරුවෙකි.

〉 ‘Google Translate Community‘​හි සාමාජිකයෙකි.

click here- dushan's facebook ...106415-3d-glossy-orange-orb-icon-social-media-logos-twitter-logo-square


» දුෂාන්ට පණිවිඩයක් යවන්න

Advertisements