දුෂාන් මධුක


〉 ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි. 

〉 බෞද්ධයෙකි. 

පරිසරවේදියෙකි.

〉 මාර / මාළිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ මහා විද්‍යාලයේ

ආදී ශිෂ්‍යයෙකි.

මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යයෙකි.

වෙබ් නිර්මාණකරුවෙකි.

 

 


» දුෂාන්ට පණිවිඩයක් යවන්න

Advertisements